• Albums
  • Lyrics (22)

بــیــا بــیــا کــه بــه ســر
از جاوید شریف


بــیــا بــیــا کــه بــه ســر ،‌ بــاز هـم هـوای تـو دارم
بــه ســر هــوای تـو دارم ، بـه دل وفـای تـو دارم

مــرا ســری ســت پــر از شــور و الــتــهــاب جــوانـی
کـــه آرزوی نـــثـــارش بــه خــاک پــای تــو دارم

بـــلـــای جـــان مـــنــت آفــریــد و کــرد اســیــرم
شــکــایــت از تـو نـدارم ، کـه از خـدای تـو دارم

Alert: Content is protected !!