• Albums
  • Lyrics (115)

باز دلم بسته شد
از احمد ولی


باز دلم بسته شد به تار موی سمن بوی کسی
باز دلم می تپد به یاد رخسار نیکوی کسی

اي خدا دلم اي خدا دلم اي خدا دلم
اي خدا دلم اي خدا دلم اي خدا دلم

هرچی نصیحت میکنم دل راملامت میکنم

برای عقل سلیم او را هدایت میکنم

باز مرا میکشد بهر تواف سری کوی کسی

اي خدا دلم اي خدا دلم اي خدا دلم
اي خدا دلم اي خدا دلم اي خدا دلم

Alert: Content is protected !!