باز دلم بسته شد
از احمد ولی


Baz Dilam Basta Shud
by Ahmad Wali


Back To Lyric