• Biography
  • Albums
  • Lyrics (123)

آزارم مده که دلم
از احمد ولی


آزارم مده که دلم تنگ است
امشب با منت چه سر جنگ است
قربانت شوم این چه نیرنگ است

ازیک نگه ات دلم افسون شد
دیوانه و مست همچو مجنون شد
بس بس که دلم چشمهً خون شد

یک بوسه از آن لب نابم ده
دل سوخت زغم کمی آبم ده
از ساغر عشق تو شرابم ده

Alert: Content is protected !!