• Biography
  • Albums
  • Lyrics (68)

من دیگرحالا بدون
از آریانا سعید


من دیگرحالا بدون تو نمی توانم زندگی کنم
بدون تو وجود من چه ارزشی دارد؟
اگر از تو جدا شوم مثل که از خودم جدا شدم
چون که تو هستی حالا تو هستی
زندگی من حالا تو هستی

ارامش من,دردمن,عاشقی من حالا تو هستی
رابطه من و تو چگونست؟
که یک لحظه هم نمی توانم از تو دور بمانم
هر روز برای تو زندگی میکنم
همه وقتم را به تو میدهم
هیچ لحظه ای را بدون تو نمی خواهم
در هر نفسی که میکشم نام ترا به زبان میاورم

چون که تو هستی
الان تو هستی
زندگی حالا تو هستی
برای تو زندگی میکنم

چون خودم را به تو داده ام
وفاداری تو مرا نجات داد
همه غم هابم را از دلم بیرون کرد
با تو بودن نصیبم شده
اگر تراپیدا نمی کردم کامل نمی شدم

Alert: Content is protected !!