• Biography
  • Albums
  • Lyrics (1)

شیخ علی
از صدیقه مددگار


یکگ یاری دروم از شیخ علی یه ،شیخ علی یه
سرو گردن به مانند پریه
سرو گردن به مانند پریه
یکگ یاری دروم از شیخ علی یه ،شیخ علی یه
سرو گردن به مانند پریه
سرو گردن به مانند پریه

نشانی موگویم نشانی موگویم عالم شناسه جان بدانه
به گردونه سفید شی چمکلی یه
به گردونه سفید شی چمکلی یه
ریزه گگه، شیرینگه ، قندولکه
پسی باره بیش شی باره
پس خو توخ کو پیکی دره
پس خو توخ کو پیکی دره

یکگ یاری دروم از شادونیشی
مویایی شی تیت پرک بله شانه شی
مویایی شی تیت پرک بله شانه شی
یکگ یاری دروم از شادونیشی
مویایی شی تیت پرک بله شانه شی
مویایی شی تیت پرک بله شانه شی
مویای شی تیت پرگ سر تا به زانو
هر کس گوم را کده غم ده خانه شی
هر کس بد راه کده غم ده خانه شی

ریزه گگه، شیرینگه ، قندولکه دلبری من خوشنمایه
قد بلندی با وفایه قد بلندی با وفایه

دلوم میشه که تا بنده تو باشم جان تو باشم
چو موره با گلو بند تو باشم
چو موره با گلو بند تو باشم
دلوم میشه که تا بنده تو باشم جان تو باشم
چو موره با گلو بند تو باشم
چو موره با گلو بند تو باشم
دلم میشه دلم میشه که دستمال سفید شم جان سفید شم
همیشه با کجک بند تو باشم
همیشه با کجک بند تو باشم

ریزه گگه، شیرینگه، عسلکه، پسی باره بیش شی باره
پس خو توخ کو پیکی دره
پس خو توخ کو پیکی دره

Shaikh Ali
by Sadiqa Madadgar


Yakak yaare darom az shekh ali ya, shekh ali ya
Saro gardan ba manande paria
Saro gardan ba manande paria
Yakak yaare darom az shekh ali ya, shekh ali ya
Saro gardan ba manande paria
Saro gardan ba manande paria

Neshaani mogoyam neshaani mogoyam alam shenasa jaan bedana
Ba gardona safedash chamkali ya
Ba gardona safedash chamkali ya
Reza gaka, shirinaka, qandolaka
Pase bara besh shai bara
Pas kho tokh ko paikai dara
Pas kho tokh ko paikai dara

Yakak yaare darom az sahdoneshai
Moyaye sh tit parak bale shaneshi
Moyaye sh tit parak bale shaneshi
Yakak yaare darom az sahdoneshai
Moyaye sh tit parak bale shaneshi
Moyaye sh tit parak bale shaneshi
Moyaye sh tit parak sar taa ba zaano
Har kas gom rah kada gham da khaneshe
Har kas gom rah kada gham da khaneshe

Reza gaka, shirinaka, qandolaka dilbare man khoshnomaya
Qade belandi baa wafaya qade belandi baa wafaya

Dilom mesha ke taa banda tu basham jaan tu basham
Cho mora ba glo bande tu basham
Cho mora ba glo bande tu basham
Dilom mesha ke taa banda tu basham jaan tu basham
Cho mora ba glo bande tu basham
Cho mora ba glo bande tu basham
Dilom mesha dilam mesha ke destmaal safid sham jaan safed sham
Hamesha baa kajak bande tu basham
Hamesha baa kajak bande tu basham

Rezagaka, shirinaka, asalaka, pase bara beshe shai bara
Pas kho tokh ko paikai dara
Pas kho tokh ko paikai dara

Alert: Content is protected !!