• Albums
  • Lyrics (68)

دانی كه چنگ و عود چه
از ناشناس


دانی كه چنگ و عود چه تقریر می‌كنند
پنهان خورید باده كه تعزیر می‌كنند

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند
عیب جوان و سرزنش پیر می‌كنند

صد ملك دل به نیم نظر می‌توان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می‌كنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب
تا خود درون پرده چه تدبیر می‌كنند

Dani Ke Chang o Uod che
by Nashenas


Alert: Content is protected !!