• Albums
  • Lyrics (70)

دردا که دوای درد
از ناشناس


دردا که دوای درد پنهانی ما
افسوسکه چارهً پریشانی ما

بر عهدهً جمعی است که پنداشته اند
ابادی خویش را به ویرانی ما

جان رفت و ما به آرزوی دل نمیرسیم
هر چند میرویم به منزل نمیرسیم

برقیم و بلکه تند تر از برق راه رویم
و این طرفه بین که باز به منزل نمیرسیم

لطف خدا مدد کند از نا خدا چه سود
تا باد شرطه نیست به ساحل نمیرسیم

در اصل حل مسلهً عشق کس نکرد
یا ما بدین حقیقت مشکل نمیرسیم

Alert: Content is protected !!