• Biography
  • Albums
  • Lyrics (9)

ای خداوندا دمی آه
از شکیب سوزان


ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین
ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین

از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
اشک مژگانم ببین

از برای دیدنت دست دعا کردم بلند
از برای دیدنت دست دعا کردم بلند
دلبرا آخر خدا را دستی لرزانم ببین
دلبرا آخر خدا را دستی لرزانم ببین

ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین
ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین
از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
اشک مژگانم ببین

اشک چشمم هر زمان از مژده برون میچکد
اشک چشمم هر زمان از مژده برون میچکد
ای خدا رحمی نما این قلبی بریانم ببین

ای خدا رحمی نما این قلبی بریانم ببین
ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین
ای خداوندا دمی آه و ا فغانم را ببین

از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین
اشک مژگانم ببین

Alert: Content is protected !!