• Albums
  • Lyrics (6)

بطواف کعبه رفتم
از اکبر نیکزاد


بطواف کعبه رفتم بحرم رحم ندادند
که بیرون در چه کردی که درون خانه آئی

به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریائی