• Biography
  • Albums
  • Lyrics (71)

از حوادث خاطر آزاد
از ناشناس


از حوادث خاطر آزاد ما غمگین نشد
جبهه ی این بحر از سعی هوا پر چین نشد
با لباس فقرم از آلایش دنیا چه باک
این نمد هرگز به آب آیینه سنگین نشد

از قبول خلق نتوان زحمت منت کشید
ای خوش آن سازی که قابل نغمه ی تحسین نشد
سفله را بیدستگاهی خضر راه راستی ست
این پیاده کجروی نگرفت تا فرزین نشد

سینه صافی هم نمی گردد علاج بد گهر
تیغ قاتل را وداع زنگ رفع کین نشد
دست بردارید از رنگ نشاط این چمن
شبنمی را پشت ناخن زین حنا رنگین نشد

صبح تیغش تا نکرد ابرو بلند از خواب ناز
همچو شمعم تلخی جان باختن شیرین نشد
در بهار صنعت آباد معانی رنگ و بو
چون زبان من به یک انگشت کس گلچین نشد

شوخی باد خزان سرمایه ی اکسیر داشت
نیست زین گلشن پر کاهی که او زرین نشد
خواب راحت بود وقف بیخودی ام چه سود

رنگ ما پر ها شکست و قابل بالین نشد
بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی
ناله هم این مصرع برجسته را تضمین نشد

Az Hawades Khater Azad
by Nashenas


Alert: Content is protected !!