• Albums
  • Lyrics (3)

رفتی بسفر خدا
از ظاهر باختری


رفتی بسفر خدا نگهدارت بادای یار
در راه سفر خدا مددگارت باد ای یار

تو رفتی و این دلم بسی خونین شد ای یار
تا پای کفن دلم خریدارت باد ای یار

ای یار قشنگی اما دو رنگی
تونازکتری ازگل امامن مثل سنگی