• Biography
  • Albums
  • Lyrics (32)

سرسر پلوان نرو
از نینواز


میهن ات میدان جنگ است بیا زمیران ترو
سرسر پلوان نرو

اگر جوانمرد استی جدا زیاران ترو
سرسر پلوان نرو

زیر تاثیر دروغ وطنفرشان نرو
سرسر پلوان نرو

خاینین مملکت دوشمن های دوست ما
سرسر پلوان نرو

وطن ات میدان جنگ است بیا زمیران ترو
سرسر پلوان نرو

Alert: Content is protected !!