• Biography
  • Albums
  • Lyrics (34)

بسوزان دوباره
از جاوید شریف


بسوزان دوباره ببندان دوباره
به عشقت بسوزم نه سوزم چی چاره
به عشقت بسوزم نه سوزم چی چاره

بسوزان دوباره ببندان دوباره
بسوزان دوباره ببندان دوباره

دل ناتوانم به دنبال دردت
بجوید غمت را که تا زنده مانم

دل ناتوانم به دنبال دردت
بجوید غمت را که تا زنده مانم

درد محبت به جانم فزوده
چو طوفان دریا ز خویشم ربوده
چو طوفان دریا ز خویشم ربوده

بسوزان دوباره ببندان دوباره
بسوزان دوباره ببندان دوباره

به عشقت بسوزم نسوزم چی چاره
بسوزان دوباره ببندان دوباره
بسوزان دوباره ببندان دوباره

ندارم شکایت ز نامهربانی
به تیغم کشیدی ولی خود ندانی
ندارم شکایت ز نامهربانی

به تیغم کشیدی ولی خود ندانی
نشاط و جوانی به تیری تو باشد
به جانت که جانم اسیر تو باشد
به جانت که جانم اسیر تو باشد

بسوزان دوباره ببندان دوباره
بسوزان دوباره ببندان دوباره

به عشقت بسوزم نسوزم چی چاره
بسوزان دوباره ببندان دوباره
بسوزان دوباره ببندان دوباره

Alert: Content is protected !!