• Biography
  • Albums
  • Lyrics (122)

تا درد تو در جان
از احمد ولی


تا درد تو در جان است می نوشم و می نوشم
تا دیدهً گریان است می نوشم و می نوشم

با یک نگه ات دادم عقل و دل و دین خود
این میکده ارزان است می نوشم و می نوشم

تا عکس لبان تو در جام شراب افتد
چون کان بدخشان است می نوشم و می نوشم

Alert: Content is protected !!