• Biography
  • Albums
  • Lyrics (122)

این ساز شعله خیز
از احمد ولی


این ساز شعله خیز بود ناله های من
پرآتش است و سینه درد اشناه من

آن دادو سر به مهرو که داد دل من است
من دانم و دلی من داند خدایی من

این ساز شعله خیز بود ناله های من
پرآتش است و سینه درد اشناه من

Alert: Content is protected !!