• Biography
  • Albums
  • Lyrics (122)

هستی چه باشد
از احمد ولی


هستی چه باشد آشفته خوابی
نقش فریبی موج سرابی

ما از نگاهت مستیم ور نه
کیفیتی نیست در هر شرابی

از هجر و وصلم حاصل همین بود
یا انتظاری یا اضطرابی

از داغ حسرت حرفی چه گویم
ناکامیابی با کامیابی

Alert: Content is protected !!