• Biography
  • Albums
  • Lyrics (122)

دل را ببین در کوی
از احمد ولی


دل را ببین در کوی جانان آمده
سر واژگون تن غرق خون افتان و خیزان آمده

دل نیست این دیوانه ایست
دیوانهً جانانهً ایست
پر درد و پر افسانه ایست
از بهر درمان آمده

با آنک را اش تنگ بود
هم دور و هم پر سنگ بود
پاره زنان در جنگ بود
فاتح ز میدان آمده

Alert: Content is protected !!