• Biography
  • Albums
  • Lyrics (362)

ای تير غمت را
از احمد ظاهر


ای تير غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غايب ز ميانه
گه معتکف ديرم و گه ساکن مسجد
يعنی که تو را میطلبم خانه به خانه
او خانه همی جويد و من صاحب خانه

مقصود من از کعبه و بتخانه تويی تو
مقصود تويی، کعبه و بتخانه بهانه

يعنی همه جا عکس رخ يار توان ديد
ديوانه نیم، من که روم خانه به خانه

Ay Tere Ghamat Ra
by Ahmad Zahir


Ay tere ghamat ra dil oshaq neshana
Jame ba tu mashghol o tu ghayeb ze meyana
Gah mohtakefe dayram o gah sakene masjid
Yane ke tura metalabam khana ba khana
O khana hame-joyad o man sahebe khana

Maqsoode man az kaba o botkhana toye tu
Maqsood toye, kaba o botkhana bahana

Yane hama ja akse rokhe yar tawan deed
Dewana neyam, man ke rawam khana ba khana

Alert: Content is protected !!