• Biography
  • Albums
  • Lyrics (7)

سزای چون تو گلی
از تمیم امیری


سزای چون تو گلی گر چه نیست خانه ما
بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما

تو ای ستاره خندان کجا خبر داری؟
زناله ی سحر و گریه شبانه ما

به خنده رویی دشمن مخور فریب رهی
که برق ، خنده کنان سوخت آشیانه

Alert: Content is protected !!