بخیز ز جایت (این قد و بالای تو ره)
از جاوید شریف


Bekhez Ze Jayat (Ein Qad o Balay Tura)
by Jawid Sharif


Back To Lyric