• Albums
  • Lyrics (111)

يکروز ترا ديدم از
از ساربان


يکروز ترا ديدم از آن روز سیاه روزم
شد بی تو جهان تيره ای مهر دل افروزم

آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدار ات

ديگر تو نمی آيی در چشم پر آب من
آه آه که گريز انی از آب و زخواب من
اين نيست سزاوار ات

آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدارات
آه از تو و ديدار ات

آيا تو فريدونی کز ديده نهان گشتی
يا عور جنان بودی پس سو جنان گشتی
در حيرتم زکارت

آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدار ات

يکروز تو را ديدم زان روز سر روزم
شد بی تو جهان تيره ای مهر دل افروزم

آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدار ات
آه از تو و ديدار ات

Yak Roz Tura Didam Az
by Sarban


Alert: Content is protected !!