• Biography
  • Albums
  • Lyrics (5)

ازمن جدایی مکن
از سلما جهانی


نی نی نی از برم نرو
ازمن جدایی مکن مکن مکن

سخت بیوفایی تا کی جدایی
دل را به هجرت بسمل نمایی
شمع کی هستی تو در کجایی
نی نی نی

دیوانه گشتم افسانه گشتم
بر شمع رویت پروانه گشتم
از شوق چشمت پیمانه گشتم
نی نی نی

Alert: Content is protected !!