• Biography
  • Albums
  • Lyrics (38)

روز وصل دوستداران
از حیدر سلیم


روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد

كامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا
كوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ كاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا رازداران یاد باد

Alert: Content is protected !!