• Albums
  • Lyrics (17)

در کشور سودای من
از نصرت پارسا


در کشور سودای من، آمد سپاه ناز تو
در گوش جانم میرسد، از هر طرف آواز تو

در دیدهء آیینه ها، جوشد خیال دیدنت
در بزم باغ آرزو، پر میگشاید ساز تو

دریا شوم، دریا شوم، دریای آتش زار شوم
گر پر شود آغوش من، از قامت تنها ز تو