• Albums
  • Lyrics (17)

به گریه گریه تو را
از نصرت پارسا


به گریه گریه ترا خانه خانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

ترا از هر سر کویی گذشته می بینم
ترا ز هر سر راهی فسانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

به گریه گریه ترا خانه خانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

بهانه یاد عزیزان راه گمشده بود
بهانه جز تو ندارم ، بهانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

به گریه گریه ترا خانه خانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

خدا خدا کنم و از خدا نمی ترسم
که ای یگانه ترا، بی یگانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

به گریه گریه ترا خانه خانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم

خیال خانه ات از آشیان برید مرا
شکسته بالیم و آشیان می جوییم

غزل سرایی ما هم در این میان کاریست
و گرنه راهِ دگر زین میانه می جویم!

 (فرستنده: نعمت الله)
Alert: Content is protected !!