بعد از اين كه رقيب
از احمد ظاهر


Bad az ein ke Raqib
by Ahmad Zahir


Back To Lyric