جای تو هرگه در دل
از احمد ولی


Jay tu harga dar dil
by Ahmad Wali


Back To Lyric