خیال زلف تو به خواب
از تمیم امیری


Kheeyal Zulf Tu Ba Khaab
by Tamim Amiri


Back To Lyric