عالم گرفتاری‌ خوش تسلسلی دارد
از احمد ظاهر


Alam Greftare Khosh Tasalose darad
by Ahmad Zahir


Back To Lyric