خوبی و خرابی
از غزال عنایت


Khobi o Kharabi
by Ghezaal Enayat


Back To Lyric