خوبی و خرابی
از غزال عنایت


Khobi o Kharabi
by Ghezal Enayat


Back To Lyric