مه کوی مانه ته پوسونه
از غزال عنایت


Ma Kawe Mana Taposona
by Ghezaal Enayat


Back To Lyric