ای دیر به دست آمده بس زود
از ساربان


Ay Der Ba Dast Amada Bas Zood
by Sarban


Back To Lyric