ماه هم ز ره رسيد
از احمد ظاهر


Mah Ham Ze Rah Rasid
by Ahmad Zahir


Back To Lyric