زندگی آخر سر آید بندگی
از استاد ننګیالی


Back To Lyric