فقط سوز دلـــم را
از احمد ولی


Faqat Soze Dilam Ra
by Ahmad Wali


Back To Lyric