به اقبال حضورت
از احمد ولی


Ba Iqbale Hozorat
by Ahmad Wali


Back To Lyric