ﺑﻌﺪ از خدا ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪای
از احمد ظاهر


Bahd Az Khuda Yagana Khudaye
by Ahmad Zahir


Back To Lyric