گفتم که ميخواهم تُرا
از احمد ظاهر


Goftam Ke Mekhwaham Tura
by Ahmad Zahir


Back To Lyric