آغاز گشته زندگی (چون سحر)
از احمد ظاهر


Aghaz Gashta Zendagi (Choon Sahar)
by Ahmad Zahir


Back To Lyric