دل ما هر چه ريش
از احمد ظاهر


Dile Ma Har Chi Resh
by Ahmad Zahir


Back To Lyric