نداند رسم ياری
از احمد ظاهر


Nadanad Rasme Yari
by Ahmad Zahir


Back To Lyric