من نگويم که مرا از قفس
از احمد ظاهر


Man Nagoyam Mara Az Qafas
by Ahmad Zahir


Back To Lyric