به سرت قسم
از احمد ولی


Ba Sarat Qasam
by Ahmad Wali


Back To Lyric