در آن نفس که بميرم
از احمد ولی


Dar An Nafas Ke Bemiram
by Ahmad Wali


Back To Lyric