دیشب که تو از مهر
از احمد ولی


Dishab Ke Tu Az Meher
by Ahmad Wali


Back To Lyric