زندگینامه رشاد شیوا


فضل خدا بانام هنری رشاد شیوا مسکونهءاصلی والسوالی سیدخیل ولایت پروان در یک خانواده متدین وروشنفکر بدنیا امد ، فارغ التحصیل لیسهءعالی استقلال بوده واز دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل فارغ گردیده است ، لیسانس دومش را دررشته حقوق بی الملل ازیکی از دانشگاه های خصوصی بدست ٱورده.

اولین کارهنری اش را دراستدیوی افغان موزیک ثبت وهمکاری اش را بارادیوتلویزیون ملی ٱغاز کرد ، درسال ۱۳۹۱ بنابر جنگهای داخلی ازوطن مهاجر گردیده ودرسال ۱۳۸۹ دوباره به وطن عودت نموده ودر برنامهء رقابتی ستارهء افغان که ازطرف تلویزیون طلوع راه اندازی گردیده بود اشتراک وبا به دست ٱوردن مقام چهارم کارحرفهء هنری اش را رسما به صفت آوازخوان آغاز وبه جامعه معرفی گردید.

رشاد شیوا درسال ۱۳۹۹ باهمکاری پرویز ،، سورج ،، یکی ازآوازخوانان مطرح کشور گزوپ هنری ،، یاران باند ،، را پایه گذاری نموده که ثمره تلاش وکارکردمشترک شان دوپارچه ویدیو کلیپ وچندین پارچه ٱهنگ آماده به تصویربرداری میباشد او درطول زندگی هنری اش شش پارچه ویدیو کلیپ شخصی ، یک پارچه ویدیو کلیپ باخانم ندا آفغان ودوپارچهء دیگر تحت نام ،، یاران باند ،، بدست نشرسپرده. رشاد شیوا به تعداد پانزده پارچه آهنگ تصویری وده ها پارچه آهنگ صوتی درآرشیف تلویزیون ملی دارد اوفعلا درکابل زندکی میکند

 

Reshad Shiwa's Biography


Alert: Content is protected !!