زندگینامه افسانه


بانوپیکرسلطان "افسانه" فرزند محترم میرعدالت " درسال ۱۳۲۹خورشیدی مطابق " ۱۹۵۱ میلادی " درشهرکابل دریک خانواده منورچشم به جهان هستی گشود.

بانوافسانه دوره ابتدائیه وتعلیمات عالی را درلیسه رابعه بلخی به پایان رسانید. او نظربه استعداد وطبع وذوق سرشاری که به آوازخوانی داشت اولین آهنگ معروفش را زمانیکه چهارده سال داشت " ۱۹۶۵ میلادی" وهنوزدانش آموزمکتب بود، تحت عنوان " من مست بهار حسنت‌​ ای آهوی صحرا یی​ چرا پیشم نمی آیی؟ "شعرآن ازشاعرگرامی مقبل بود" ثبت وازطریق امواج رادیوافغانستان بدست نشرسپرد.

 

Afsana's Biography


Alert: Content is protected !!