• Biography
  • Albums
  • Lyrics (8)

نگاه های خاموشم برایت
از نجوا


نگاه های خاموشم برایت قصه میگه
از زندگی و درد و غمهایم قصه میگه

رازی که میان من و دل بود چه حاصل
که این دل دیوانه بر جا قصه میگه

آن سوز و گدازی که به جان دارم ز عشقت
در پرده و ساز و آمد آهنگ قصه میگه

Nega hay Khamosham Barayat
by Najwa


Alert: Content is protected !!