• Biography
  • Albums
  • Lyrics (51)

بهار آمد بهار آمد
از سید عمر


بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد
شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان
طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

سماع آمد سماع آمد سماع بی‌صداع آمد
وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد

Bahar Amad Bahar Amad
by Said Omar


Bahar amad bahar amad bahar mushkbar amad
Negar amad negar amad negar boordabar amad

Safa amad safa amad ka sang o rang roshan shud
Shafa amad shafa amad shafa e yar nazar amad

Habib amad habib amad ba dildar e mushtaqan
Tabeeb amad tabeeb amad yabeeb hoshyar amad

Sama amad sama amad sama e bay sada amad
Wosal amad wosal amad wosal payadar amad

Alert: Content is protected !!